Työsopimuslaki muuttuu 1.7.2019

By RoosLaw

Työnantajan henkilöstömäärällä on uudistuksen myötä vaikutusta työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Irtisanomisperusteen olemassaolo määrittyy kokonaisharkinnalla, jossa otetaan jatkossa huomioon erityisenä seikkana työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Työntekijöiden lukumäärän merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa työntekijän moitittavalla menettelyllä tai hänen työntekoedellytyksissä tapahtuneilla muutoksilla on työnantajan pienen koon vuoksi suhteellisesti tuntuvampia vaikutuksia. Pienellä työnantajalla on usein heikommat mahdollisuudet kestää…

Osakeyhtiölakiin muutos 1.7.2019 lukien

By RoosLaw

Osakepääomavaatimus (2.500 euroa) poistuu eli rekisteröitävältä yhtiöltä ei vaadita lainkaan alkupääomaa. Valtaosassa EU-maita osakepääomavaatimus on jo aiemmin poistettu. 

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020 lukien

By RoosLaw

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteena on saattaa työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaa yritysmaailmassa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Laissa säädetään muun muassa uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajayritysten tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Päälinjojen osalta uudistuksessa…