Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu

By RoosLaw

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta esitetään säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja parantaa tietovarannon tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä. Uudistus muun muassa helpottaisi tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista. Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä sisältää tietoja muun muassa rikostuomioista. Hallituksen esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennettaisiin nykyisestä. Lisäksi rekisterin sisältämiä tietoja säilytettäisiin pidempään kuin nykyisin.…

Työnantajan oikeus vähentää verotuksessa maksamansa koronatesti

By RoosLaw

Mikäli työnantaja katsoo, että testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti. Työnantaja voi vähentää työtehtävien kannalta tarpeellisen koronatestin kustannukset verotuksessa, ja mahdollisesti työnantajayhtiölle testin kustannusten perusteella korvattava määrä on työnantajan veronalaista tuloa. Vastaavasti yrittäjä itse voi vähentää koronatestinsä kulut verotuksessa. Samaa käytäntöä sovelletaan…

Ns. whistleblowing -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen Suomessa käyntiin

By RoosLaw

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt jo 7.10.2019 ns. whistleblowing-direktiivin, minkä mukaisesti EU:n jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä direktiivin edellyttämälle tasolle 17. joulukuuta 2021 mennessä. Direktiivissä edellytetään, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Kanavan kautta yritys ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä pilliin puhaltajalle eli…