Väliaikaiselle konkurssihakemusten rajoitukselle esitetään jatkoa

By RoosLaw

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on nostettu velkojan kynnystä hakea velallinen konkurssiin, käytännössä siis rajoitettu velkojan oikeutta hakea velallinen konkurssiin. Väliaikaisena voimassa olevan lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti. Konkurssilain mukaan velallisen konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön. Velallinen voi itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, mutta velkojan hakiessa velallisesta konkurssiin,…

Julkisuuslain soveltuminen konkurssipesän julkisselvittäjän toimintaan

By RoosLaw

Konkurssi voidaan määrätä jatkumaan julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Julkisselvitykseen siirryttäessä velkojien hallinto lakkaa ja päätösvaltaa käyttää konkurssiasiamiehen määräämä konkurssipesän julkisselvittäjä. Kysymyksessä on kuitenkin edelleen konkurssi, johon sovelletaan konkurssia koskevia säännöksiä, jollei toisin säädetä. Viranomaiselle annettujen ja viranomaisen laatimien asiakirjojen…

Avustus oikeudenhoidollisesti merkittävän tai ennakkoratkaisua kaipaavan tapauksen ajamiseen.

By RoosLaw

Asianajajaliitolta voi hakea taloudellista avustusta oikeudenhoidollisesti merkittävien tapausten ajamiseen. Oikeudenhoidollisesti merkittävällä tapauksella tarkoitetaan oikeusjärjestelmän, normiston tai viranomaistoiminnan virheisiin liittyviä tapauksia, joista saaduilla ennakkoratkaisuilla on laajempaa merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Asianajaja voi tällaisissa oikeudellisesti merkittävissä ja ennakkoratkaisua kaipaavissa tapauksissa hakea Asianajajaliitolta avustusta tapauksen ajamiseen.  Avustusta voi hakea vain asianajaja päämiehensä puolesta ja suostumuksella. Avustus…