Ennakkopäätös KKO 2022:59; Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke koskee myös yhtiön nykyisen osakkeenomistajan saantoa

By RoosLaw

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyi lunastuslauseke, jonka mukaan autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastusoikeus koski kaikkia muita kuin erikseen mainittuja saantoja. Saantoja, joissa saajana oli nykyinen osakkeenomistaja, ei ollut erikseen mainittu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kauppa, jossa osakkeen saajana oli yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, kuului lunastusoikeuden piiriin eikä asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 momentin olettamasäännöstä…

HE 201/2022; tuomioistuimelle oikeus kohtuullistaa omasta aloitteestaan riita-asian hävinneen osapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta

By RoosLaw

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 2 momenttia ja 8 b §:ää. Esityksen mukaan tuomioistuin voisi nykyistä lievemmin edellytyksin kohtuullistaa omasta aloitteestaan määrää, jolla riita-asian hävinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan jutun voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2023.

Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

By RoosLaw

Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia. Verottomuus koskee lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Alv-rekisterissä oleva yritys saa vähentää näiden tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Kyse on ns. nollaverokannasta.…

Asianajopalvelut Venäjä -pakotteiden piiriin 7.10.2022 lukien

By RoosLaw

Neuvoston asetus (EU) 2022/1904, annettu 6 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta tulee voimaan seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli tänään 7.10.2022 (ks. Euroopan unionin virallinen lehti, L 259I, 6. lokakuuta 2022, s. 3, 11 ja sitä seuraavat sivut). EU:n…

EU:n vähimmäispalkkoja koskeva direktiivi voimaan

By RoosLaw

EU:n vähimmäispalkkadirektiivi hyväksyttiin EU:n neuvostossa 4.10.2022 ja Euroopan parlamentissa 14.9.2022. Direktiivin tavoitteena on turvata mahdollisuus riittävään vähimmäispalkkaan kaikkialla EU:ssa. Vähimmäispalkka voi olla joko lakisääteinen tai työehtosopimuksiin perustuva. Direktiivin lähtökohtana on kansallisten palkanmuodostusta koskevien rakenteiden ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden kunnioittaminen. Suomi ja muut jäsenvaltiot, joissa palkat määräytyvät yksinomaisesti työehtosopimusten mukaan, eivät ole velvollisia ottamaan käyttöön lakisääteistä vähimmäispalkkaa.…