Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista

By RoosLaw

Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen. Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen edellyttää varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamista osakkeenomistajalle. Hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpano voi lisäksi edellyttää häätöasiassa annettavan haasteen tiedoksiantoa.  Osakehuoneistojen hallintaanotto ei toisinaan käytännössä onnistu, koska tiedoksiantoja…

Itä-Suomen hovioikeus; laillisen liiketoiminnan palkkakustannukset voitiin ottaa huomioon vähennyksenä ympäristön turmelemisen rikoshyötyä laskettaessa

By RoosLaw

Itä-Suomen hovioikeus 16.5.2024 (vailla lainvoimaa 17.5.2024) Tuomio 24/120972Asianumero R 23/803Ratkaisu, johon on haettu muutosta Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 16.06.2023 nro 124491Asia Ympäristön turmeleminen ym.Valittajat L ja Maanrakennus L OyVastapuolet Aluesyyttäjä ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ennakkopäätöksessä KKO 2017:56 korkein oikeus on katsonut, että lain sanamuodon, esitöiden sekä korkeimman oikeuden aikaisempien ennakkopäätösten perusteella ei ole perusteltua tehdä sellaista yleistä johtopäätöstä, jonka mukaan rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuneita kustannuksia…

KHO 2024:75; Asuinhuoneistojen vuokraaminen oli majoitustoimintaa

By RoosLaw

Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei koskenut vuokraustoimintaa, joka perustui vähintään kolmen kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin. Kerrostalo sijaitsi Helsingin kantakaupungissa olevalla tontilla, joka kuului asemakaavassa osoitettuun asuntokerrostalojen korttelialueeseen (AK). Kysymyksessä olevat kaksi A:n vuokraustoiminnan kohteena olevaa asuinhuoneistoa olivat…

Helsingin hovioikeus: Välitystuomion antaminen ilman perusteluita ei ole Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista eikä välitystuomio ollut mitätön

By RoosLaw

Helsingin hovioikeuden tuomio 8.5.2024 Nro 705 asiassa dnro S 24/203 Hovioikeuden ratkaisu Perustelut Hovioikeus toteaa, että oikeusturvaa koskeva perustuslain 21 § velvoittaa tuomioistuimia ja muita viranomaisia (ks. HE 309/1993 vp, 72–74). Ottaen huomioon käräjäoikeuden tuomiossa viitatuin tavoin myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö hovioikeus katsoo, ettei ole perusteita ulottaa mainittua perustuslain pykälää sen sanamuodon ja…