Kartellista irroittautuminen ja seuraamusmaksun välttäminen – Kilpailu- ja kuluttajavirastolta uusi sähköinen hakemuslomake Leniency -menettelyyn

By RoosLaw

Leniency-menettelyssä kartelliin osallinen yritys voi hakea ja saada vapautuksen tai alennusta seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin kilpailuviranomaiselle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut käyttöön sähköisen hakemuslomakkeen, jolla kartelliin osallisen yrityksen edustajat voivat jättää leniency-hakemuksen virastolle. Kartelliin osallistumisesta määrätään seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla enimmillään 10 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Leniency-menettelyssä salaisen kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voi kuitenkin…

Vaasan hovioikeus; konkurssipesän pesänhoitajan palkkio separistivelkojan asemassa suhteessa muihin konkurssipesän massavelkoihin

By RoosLaw

Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisussa nro 31 asiassa S 23/208 vahvistetaan konkurssiasiamiehen esittämä näkemys pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja pesänhoitaja on joutunut hakemaan muutosta palkkioonsa hovioikeudelta käräjäoikeuden virheellisen lain soveltamisen vuoksi, pesänhoitajalta…

DORA -asetus tuo uusi velvoitteita rahoitusalan toimijoille

By RoosLaw

Asetus finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2554 finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä (Digital Operational Resiliency Act – DORA) on tullut voimaan 17.1.2023 ja sitä sovelletaan 17.1.2025 alkaen. Euroopan rahoitusmarkkinaviranomaisten työryhmissä valmistellaan asetusta täydentävää alemman tason sääntelyä (tekniset sääntelystandardit), jonka arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2024. Asetus kattaa kaikki Finanssivalvonnan valvottavat, paitsi työeläkeyhtiöt (Suomen työeläkejärjestelmä on…

Di­gi­toi­mi­joil­le uusia vel­vol­li­suuk­sia ‒ ta­voit­tee­na tur­val­li­sem­mat ja avoi­mem­mat verk­ko­pal­ve­lut

By RoosLaw

Internetin verkkoalustoille ja muille digipalveluille tulee uusia velvollisuuksia, kun EU:n digipalveluasetuksen soveltaminen alkaa 17.2.2024. Uuden sääntelyn tarkoitus on vähentää laitonta sisältöä ja lisätä palveluiden avoimuutta. Digipalveluasetus sisältää laajasti uusia velvollisuuksia erilaisille verkon toimijoille aina pilvipalveluista sosiaalisen median alustoihin ja erilaisiin markkinapaikkoihin. Erilaisilla palveluntarjoajilla on eri tasoisia velvoitteita. Osa velvoitteista koskee laajasti erilaisia palveluita ‒ käyttäjille…

EU-tuomioistuimen ratkaisu C-340/21: Pelko henkilötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä tietoturvaloukkauksen jälkeen voi oikeuttaa vahingonkorvauksiin

By RoosLaw

Unionin tuomioistuin on ottanut kantaa syihin, joiden vuoksi tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut henkilö voi hakea organisaatiolta vahingonkorvauksia. Pelko tietoturvaloukkauksessa vuotaneiden tietojen mahdollisesta tulevasta väärinkäytöstä voi olla aineeton vahinko, josta organisaatio voi joutua maksamaan vahingonkorvauksia. Bulgarian veroviranomaisen tietojärjestelmään tehtiin kyberhyökkäys vuonna 2019. Hyökkäyksen jälkeen miljoonien ihmisten henkilötiedot julkaistiin verkossa. Useat loukkauksen kohteeksi joutuneet henkilöt nostivat kanteen veroviranomaista…

Ennakkopäätös KKO 2023:95; Paperiliiton UPM:n tehtaisiin kohdistaman lakon rajoittamiselle turvaamistoimella ei ollut perusteita – käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset kumottiin

By RoosLaw

Yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoa kielletään kohdentamasta yleissitovan työehtosopimuksen päätyttyä järjestämäänsä lakkoa määrättyihin kriittisiin töihin ja toimintoihin yhtiöiden kaukolämpöä tuottavilla voimalaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Yhtiöiden mukaan lakko oli näiltä osin hyvän tavan vastainen ja oikeudenvastainen, koska siitä aiheutui vaaraa tehdaspaikkakuntien asukkaiden hengelle ja terveydelle sekä ympäristölle. Korkein oikeus katsoi päätöksestään ilmenevillä perusteilla, että lakkoa voidaan pitää…