Muutoksia osakeyhtiön yrityssaneeraushakemuksesta päättämiseen

By RoosLaw

Hallitus esittää lain yrityssaneerauksesta uudistamista. Uudistusten tarkoituksena on parantaa yritysten asemaa helpottamalla yrityssaneeraukseen pääsyä ja panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Yhtenä uudistuksena hallituksen ehdotuksessa on osakeyhtiön hallituksen roolin kasvaminen yrityssaneeraushakemuksesta päätettäessä. Esityksen mukaan päätöksen yrityssaneeraushakemuksen tekemisestä tekisi vastaisuudessa lähtökohtaisesti osakeyhtiön hallitus, joka voisi myös saattaa asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallituksen esityksen mukaan muutoksella pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan…

Työsopimussuhteiden kilpailukieltoihin muutoksia 1.1.2022 lukien

By RoosLaw

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan palvelukseen ja oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää, että siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimuksia käytetään työsopimussuhteissa yleisesti. 1.1.2022 voimaan tulevan työsopimuslain kilpailukieltoja koskevan pykälämuutoksen tavoitteena on vähentää kilpailukieltosopimuksia, jotka ovat laissa säädettyjen edellytysten vastaisia.…

GEOSENTRIC OYJ:N KONKURSSIMENETTELYN PÄÄTTYMINEN JA MAHDOLLINEN LUOVUTUSTAPPIOIDEN VÄHENNYSOIKEUS

By admin

Salosta oleva GeoSentric Oyj (ent. Benefon Oyj, y-tunnus 0695082-4) on asetettu konkurssiin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 17.7.2014 ja asianajaja Henry Roos on määrätty konkurssipesän pesänhoitajaksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 24.10.2014 määrännyt Konkurssiasiamiehen hakemuksesta GeoSentric Oyj:n konkurssimenettelyn jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamiehen toimisto on 24.10.2014 määrännyt asianajaja Henry Roosin GeoSentric Oyj:n konkurssipesän julkisselvittäjäksi. GeoSentric Oyj:n konkurssipesän julkisselvitystoimet on saatettu loppuun…

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä KOSTI uudistuu ja osa järjestelmän kustannusten rahoittamisesta siirretään käyttäjille

By RoosLaw

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmää uudistetaan. Tavoitteena on vähentää hallinnollista työtä ja sitä kautta pienentää konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyviä kustannuksia. Hallituksen esitys asianhallintajärjestelmää koskevan lain muuttamisesta annettiin tänään eduskunnalle. Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden Kosti-asianhallintajärjestelmä välittää konkurssiasiamiehelle tietoa konkurssihallinnon ja saneerausmenettelyn valvomiseksi. Tämän lisäksi järjestelmä toimii konkurssipesänhoitajan tai yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän sekä velallisen ja velkojien välisen viestinnän välineenä. Asianhallintajärjestelmän…

Hallituksen esitys: käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin jatkossa hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta

By RoosLaw

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 23.9.2021 VN 104/2021 päättänyt hallituksen esityksen antamisesta, jonka mukaisesti jatkossa käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa lähtökohtaisesti vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta. Uudistuksella pyritään lisäämään oikeudenkäynnin varmuutta ja siten ihmisten oikeusturvaa.  Videotallenteiden käytöllä tavoitellaan sitä, että hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käytettävissä oleva näyttö olisi nykyiseen verrattuna tuoreempaa ja parempaa.  Uudistuksen arvioidaan…

Tietosuojavaltuutetun päätös ajoneuvon myynti-ilmoitukseen sisältyneiden henkilötietojen julkaisemisesta

By RoosLaw

Autoliikkeen julkaisemassa myynti-ilmoituksessa oli kuvia huoltotositteista, joissa näkyi ajoneuvon aikaisempien omistajien nimi- ja osoitetietoja. Kantelija oli pyytänyt näiden henkilötietojensa poistamista verkossa julkistetuista kuvista. Tietosuojavaltuutetun päätöksen (Dnro 1206/163/21 26.7.2021) oikeudellisena kysymyksenä oli se, onko kyseisten henkilötietojen laittaminen verkkoon ollut tietojen minimointiperiaatteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 5(1)(c) artikla) mukaista ja onko rekisterinpitäjä näin toimiessaan noudattanut sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa…