Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-238/22: Matkustajilla on oikeus korvaukseen, vaikka heille on ilmoitettu lennolle pääsyn epäämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa

By RoosLaw

Kun matkustaja ei onnistunut rekisteröitymään Frankfurt am Mainista Madridiin seuraavalle päivälle varaamalleen lennolle, hän otti yhteyttä LATAM Airlines -yhtiöön. Kyseinen yhtiö ilmoitti hänelle, että hänet oli hänelle tästä ilmoittamatta siirretty lennolle, joka oli suoritettu edeltävänä päivänä. Se ilmoitti hänelle myös, että hänen varauksensa paluulennolle, joka piti suorittaa yli kaksi viikkoa myöhemmin, oli suljettu, koska hän…

KKO 2023:73: Velallisen epärehellisyysrikoksella aiheutetun vahingon määrä rajoittui yhtiön velkojien saatavien yhteismäärään

By RoosLaw

A:n oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska A oli käyttänyt ilman hyväksyttävää syytä C Oy:n varoja. B:n syyksi oli luettu avunanto A:n tekemään törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska B oli nostanut C Oy:n pankkitililtä yhtiön varoja ja toimittanut ne A:n käytettäväksi. C Oy:n konkurssipesä vaati A:ta ja B:tä yhteisvastuullisesti korvaamaan konkurssipesälle yhtiön tililtä perusteettomasti nostetut…

Yhteisöjen poikkeava veroilmoituksen jättöaika

By RoosLaw

Koronatilanteesta johtuen Verohallinto pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitus joulukuussa 2020 päättyneeltä tilikaudelta on annettava toukokuun 2021 loppuun mennessä. Veroilmoituksen jättöajan määräajan pidennys ei vaikuta yhteisöjen kiinteistöverotietojen korjaamisen määräpäivään. Lähde: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/75843/verohallinnon-paatos-veroilmoituksen-ja-kiinteistotietojen-ilmoituksen-antamisesta-annetun-paatoksen-muuttamisesta/

Verohallinto ottaa käyttöön tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksut

By RoosLaw

Verohallinto määrää myöhästymismaksun, mikäli tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksuja määrätään vuoden 2021 alusta alkaen, ensimmäisen kerran 9.2.2021. Myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta säädettyä viimeistä ilmoittamispäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka, kuitenkin enintään 135 euroa. Jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on kuitenkin edellä mainittu…

Arvonlisäveron palautuksen hakeminen Britanniasta tehdyistä hankinnoista

By RoosLaw

Suomessa arvonlisäverovelvollinen voi hakea arvonlisäveron palauttamista arvonlisäverollista liiketoimintaansa varten toisesta EU-maasta tekemästään tavaran tai palvelun arvonlisäveroa sisältävästä hankinnasta, mikäli verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollinen tavaran tai palvelun ostomaassa. Palautushakemus on pääsääntöisesti tehtävä viimeistään palautusjaksoa seuraavan vuoden syyskuun 30. päivä. Tästä pääsäännöstä poiketen, on Britanniassa viimeistään 31.12.2020 tehdystä hankinnoista tehtävä palautushakemus OmaVerossa viimeistään 31.3.2021. Lähde: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/kansainvalinen_toiminta/brexit/

Osakeyhtiöiden tulolähdejako muuttuu verovuonna 2020

By RoosLaw

1. päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulleiden lainsäädännön muutosten tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tulolähdejaon poistamisen myötä varsinaisena tarkoituksenaan elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tulo, maatalouden tulolähdettä lukuun ottamatta, lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.…