Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 23.9.2021 VN 104/2021 päättänyt hallituksen esityksen antamisesta, jonka mukaisesti jatkossa käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otettaisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa lähtökohtaisesti vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta. Uudistuksella pyritään lisäämään oikeudenkäynnin varmuutta ja siten ihmisten oikeusturvaa. 

Videotallenteiden käytöllä tavoitellaan sitä, että hovioikeuden ja korkeimman oikeuden käytettävissä oleva näyttö olisi nykyiseen verrattuna tuoreempaa ja parempaa.  Uudistuksen arvioidaan myös helpottavan hovioikeuksien pääkäsittelyiden järjestämistä, kun todistajia ei yleensä tarvitsisi kutsua paikalle. Vastaavasti pääkäsittelyjen ei odoteta peruuntuvan yhtä usein kuin nykyään siitä syystä, etteivät todistajat ole saapuneet paikalle.

Esityksen arvioidaan lisäksi siirtävän oikeudenkäynnin painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen ja näin vahvistavan hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena. 

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan, kun videotallenteiden tekemistä ja esittämistä varten kehitettävä tietojärjestelmä on valmis otettavaksi käyttöön. Tavoitteena on, että uuteen menettelyyn voitaisiin siirtyä vuoden 2023 alusta. 

Lähde: https://oikeusministerio.fi