Konkurssilain 2 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään maksukyvyttömyysolettamista. Velallista on pidettävä olettamien täyttyessä maksukyvyttömänä, jollei toisin osoiteta.

Ennen keväällä 2020 voimaan tulleita väliaikaisia konkurssilain muutoksia maksukyvyttömyysolettama syntyi mm., mikäli kirjanpitovelvollinen velallinen ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Konkurssilain väliaikaiset muutokset rajoittivat 1.5.2020 – 31.1.2021 välisenä aikana velkojien oikeutta hakea kirjanpitovelvollinen velallinen konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyönnin perusteella, poistamalla käytöstä konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuvan maksukyvyttömyysolettaman.

Konkurssilain väliaikaisella muutoksella maksukyvyttömyysolettama otetaan muutettuna käyttöön. Kirjanpitovelvollista velallista on konkurssilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti 1.2.2021 – 30.9.2021 välisenä aikana pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ei 30 päivän kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa.

Konkurssilain väliaikaisen muutoksen mukaan ennen lainmuutoksen voimaantuloa vireille tulleisiin konkurssihakemuksiin sovelletaan vireilletulohetkellä voimassa ollutta lakia. Tämän lain voimassaollessa vireille tulleisiin ja voimassaolon päättyessä edelleen vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tätä lakia myös tämän lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Lisätietoja: https://asianajajaliitto.fi/2021/01/velallisen-maksuaika-konkurssiuhkaisen-maksukehotuksen-tiedoksiannon-jalkeen-pitenee-valiaikaisesti-30-paivaan/