Hallitus esittää, että työnantajalle palautettaisiin ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuksia tilanteissa, joissa työntekijöitä irtisanotaan tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Hallitus antoi 16.1.2020 eduskunnalle esityksen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen mukaan työsopimuslakiin palautettaisiin säännös, jonka mukaan työnantajan olisi ilmoitettava tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanottavien työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, jos irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen.

Lisäksi työnantajan pitää tiedottaa mainituissa tilanteissa irtisanottaville työntekijöille heidän oikeudestaan työllistymissuunnitelmaan.

Vastaavat säännökset palautettaisiin hallituksen esityksen mukaan myös merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. Lisäksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin palautettaisiin säännös, joka koskee työnantajien ilmoitusten vastaanottamiseen varautumista.

Työnantajien ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuksia koskevat säännökset on kumottu palvelussuhdelaeista vuonna 2017.

Lähde: verkkouutiset.fi