Hallitus esittää lain yrityssaneerauksesta uudistamista. Uudistusten tarkoituksena on parantaa yritysten asemaa helpottamalla yrityssaneeraukseen pääsyä ja panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi.

Yhtenä uudistuksena hallituksen ehdotuksessa on osakeyhtiön hallituksen roolin kasvaminen yrityssaneeraushakemuksesta päätettäessä. Esityksen mukaan päätöksen yrityssaneeraushakemuksen tekemisestä tekisi vastaisuudessa lähtökohtaisesti osakeyhtiön hallitus, joka voisi myös saattaa asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallituksen esityksen mukaan muutoksella pyritään nopeuttamaan ja helpottamaan saneerausmenettelyyn hakeutumista.

Muutos yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusta yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti ”hakemus yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta voidaan tehdä yhtiökokouksen päätöksellä” (myös hallitus voi tehdä hakemuksen, jos asia on kiireellinen, jolloin hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamista).

Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus vastaa myös kaupparekisteri-ilmoituksesta yhtiön oman pääoman menettämisestä sekä yhtiön omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin.

lisätietoja: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163132/OM_2021_18_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM018:00/2020