1. päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulleiden lainsäädännön muutosten tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tulolähdejaon poistamisen myötä varsinaisena tarkoituksenaan elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tulo, maatalouden tulolähdettä lukuun ottamatta, lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.

Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa aikaisemmin tuloverolain mukaan verotettavan muun toiminnan eli henkilökohtaisen tulolähteen poistumista. Uudistuksen myötä aikaisemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen. Omaisuus, joka ei palvele yhteisön tulonhankkimistoimintaa, esimerkiksi osakkaan yksityiskäytössä ilman käypää vastiketta tai luontoisetua olevat hyödykkeet, kuuluu jatkossa elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen.

Muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot sekä tulon muun omaisuuden hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja, jolloin menot voidaan vähentää kaikista tulolähteen tuloista. Myös muun omaisuuden hankintaan kohdistuvat korot ovat vähennyskelpoisia elinkeinoverolain korkomenoja koskevien säännösten mukaisesti.

Osakkaan yksityiskäytössä vastikkeetta tai käypää tasoa alemmalla vastikkeella olevan omaisuuden hankintamenosta ei voi tehdä vähennyskelpoisia vuotuisia poistoja, tällöin kyse voi olla myös peitellystä osingonjaosta. Mikäli osakas maksaa omaisuuden käyttämisestä yhteisölle käyvän vastikkeen tai yksityiskäyttöä käsitellään luontoisetuna, omaisuuden hankintameno ja muut menot ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen menoja.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja muiden kuin asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutustappioiden vähentämistä on rajoitettu. Osakkaan yksityiskäytössä olevan omaisuuden, esimerkiksi harrastustoimintaa palvelevan omaisuuden hankintamenoa ei ole suoritettu yhtiön tulonhankkimistarkoituksessa. Tällaisen omaisuuden luovutuksesta aiheutunut tappio ei ole vähennyskelpoinen.

Yhteisön vuosilta 2010-2019 vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ovat vähennettävissä elinkeinotoiminnan tulolähteestä niiden jäljellä olevana vähentämisaikana verovuodesta 2020 alkaen. Tappioiden vähentämisaika on kymmenen vuotta tappion syntyvuodesta.

Henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot voidaan vähentää verovuodesta 2020 alkaen ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. Jos muun omaisuuden luovutuksista ei ole kertynyt voittoa, vanha luovutustappio voidaan vähentää käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden tai kiinteistöjen luovutuksesta syntyneestä voitosta.

Luovutustappion vähentämisaika on viisi vuotta alkuperäisen tappion vahvistamisvuodesta. Tätä viiden vuoden siirtymäsäännöstä sovelletaan ainoastaan lain voimaan tullessa vähentämättä olevaan tuloverolain mukaiseen henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioon.