Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta esitetään säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja parantaa tietovarannon tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä. Uudistus muun muassa helpottaisi tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista.

Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä sisältää tietoja muun muassa rikostuomioista.

Hallituksen esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennettaisiin nykyisestä. Lisäksi rekisterin sisältämiä tietoja säilytettäisiin pidempään kuin nykyisin. Muutosten tavoitteena on, että tiedotusvälineet ja tutkijat voisivat saada kootusti tietoja tuomioistuinten käsittelemistä asioista.

Uusi laki mahdollistaisi sen, että Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa keskitetysti enintään kymmenen vuotta vanhoja tuomioistuinten diaaritietoja valtakunnallisesta tietovarannosta. Ehdotettu laki mahdollistaisi myös sen, että Oikeusrekisterikeskus voi hakea tietoja journalistiseen tarkoitukseen myös henkilöiden nimillä tai muilla henkilöiden tunnistetiedoilla. 

Uudistuksella tavoitellaan tuomioistuinten työmäärän vähentämistä sekä tiedotusvälineiden ja tutkijoiden tiedonsaannin tehostamista tuomioistuinten käsittelemistä asioista, sillä tiedotusvälineiden ei tarvitsisi tiedustella asioita yksittäisistä tuomioistuimista, kun tietopyyntö koskee useissa tuomioistuimissa käsiteltyjä asioita. 

Ehdotuksen mukaan tuomioistuimet voisivat edelleen luovuttaa tietoja omista järjestelmistään ja esimerkiksi oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevat tietopyynnöt osoitettaisiin edelleen tuomioistuimille. 

Lakiehdotus muuttaa myös henkilötietojen poistamiseen rekisteristä kuluvaa aikaa. Jatkossa aika henkilötietojen poistamiseen rekisteristä alkaisi ratkaisun antopäivästä eikä ratkaisun lainvoimaiseksi tulemisesta.

Lait on tarkoitus saattaa voimaan syksyllä 2020.

Lähde: Suomen Asianajajaliitto / Oikeusuutiset 27.8.2020

Ti