Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan palvelukseen ja oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää, että siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimuksia käytetään työsopimussuhteissa yleisesti. 1.1.2022 voimaan tulevan työsopimuslain kilpailukieltoja koskevan pykälämuutoksen tavoitteena on vähentää kilpailukieltosopimuksia, jotka ovat laissa säädettyjen edellytysten vastaisia. Lakimuutoksen arvioidaan ehkäisevän ennalta perusteettomia sopimuksia. Laissa säädetään jatkossa nykyistä laajemmasta korvausvelvollisuudesta, korvauksen maksamisajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, kun vanhan lain aikana korvausvelvollisuus koski vain yli 6 kk:n pituisia sopimuksia. Lakimuutoksella tavoitellaan työmarkkinoita jäykistävien, perusteettomien kilpailukieltojen vähentämistä.

Uusi sääntely koskee myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia 1 vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

Kilpailukiellon pituus vaikuttaa korvauksen määrään. Kilpailukieltosopimuksesta on maksettava korvaus, jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta on maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta. Kilpailukielto voidaan jatkossakin tehdä enintään vuodeksi.

Laissa ei ole tällä hetkellä säädetty korvauksen maksamisajankohdasta. Lakiuudistuksen jälkeen korvaus on pääsääntöisesti maksettava rajoitusajan aikana. Maksupäivä on sama kuin työsuhteen aikainen palkanmaksupäivä.

Uutta on myös työnantajan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana olosuhteiden muuttuessa. Tällöin tulee noudattaa irtisanomisaikaa, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työnantaja ei kuitenkaan voi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Muutokset tehdään työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1.1.2022 alkaen.

Lähde: www.edilex.fi/uutiset/66440