A työskenteli ruokalähettinä X Oy:n (niin sanotun alustayhtiön) kuljettajasovelluksen välityksellä. A:n ja X Oy:n välinen vakiosopimus oli käytössä ajalla 15.2.–28.5.2021. Sopimuksen mukaan A:lla oli oikeus vaihtaa toimeksiannon suorittajaa tai käyttää alihankkijaa. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että X Oy:n suostumusta tai kuulemista olisi käytännössä edellytetty yksittäisten kuljetustehtävien siirtämiseksi kolmannelle taholle. Vakuutusoikeus totesi, että A ei sopimuksen mukaan ollut velvollinen henkilökohtaisesti osallistumaan ruoan kuljetustyöhön, eikä A:n katsottu olleen sitoutunut henkilökohtaisesti tekemään työtä. Henkilökohtaista sitoutumista koskeva työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetty tunnusmerkki ei täyttynyt. Vakuutusoikeus katsoi, että työn johto ja valvontaoikeus -tunnusmerkki sen sijaan täyttyi A:n ja X Oy:n välisessä sopimussuhteessa. Koska kaikki työsuhteelta edellytettävät yksittäiset tunnusmerkit eivät A:n ja X Oy:n välisessä sopimussuhteessa täyttyneet, A:n ei voitu katsoa tehneen ruokalähetin työtään työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa työsuhteessa X Oy:öön.

Asiassa sovellettu työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää sellaisena, kuin se oli voimassa laissa 26.1.2001/55. Ko. lainkohtaa on muutettu 1.7.2023 voimaan tulleella lailla 3.3.2023/329.

Lähde: VakO 2205:2022 – Vakuutusoikeus