Tuloverolain 48 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona.

Keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua hakenut verovelvollinen suunnitteli vertaisvuokraavansa asuntoaan loma-aikanaan korkeintaan kahden viikon ajaksi. Keskusverolautakunta antoi 25.9.2020 ennakkoratkaisun (äänestystulos 4-4), jonka mukaan em. vertaisvuokraaminen ei katkaisisi tuloverolain 48 §:n mukaisen verovapauden edellyttämää yhtäjaksoista vakituista asumista.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haki mainittuun ennakkoratkaisuun korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO).

KHO on 7.6.2021 antamassaan ratkaisussa (2021:75) kumonnut keskusverolautakunnan päätöksen. KHO:n ratkaisun mukaan asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden osuuden myynnistä muodostuva luovutusvoitto ei ole tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti verovapaata tuloa eikä luovutustappio tuloverolain 50 §:n 2 momentin nojalla vähennyskelvoton, jos verovelvollinen vertaisvuokraa asunnon ennakkoratkaisupyynnössä kuvatulla tavalla. Asuntoa vuokraamisen aikana käytetä tuloverolain mukaisesti verovelvollisen vakituisena asuntona, joten luovutuksen verovapauden edellytyksenä oleva tarkoitettu kahden vuoden yhtäjaksoinen asumisaika katkeaa. KHO:n ratkaisun mukaan asiaa ei ole arvioitava toisin pelkästään vuokrauksen lyhyen keston perusteella. (https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1622700717671.html)

Verohallinnon mukaan tilapäinen poissaolo ei katkaise asunnon yhtäjaksoista käyttöä omana asuntona. Asumisen on katsottu jatkuvan yhtäjaksoisena mm. tapauksessa, jossa verovelvollisen omassa käytössä ollut asunto oli lähes kaksi vuotta kestäneen ulkomailla työskentelyn vuoksi tyhjänä ja verovelvollinen oli käyttänyt asuntoa Suomessa käydessään noin kolme kertaa vuodessa. Edelleen jos verovelvollisen omistamasta rakennuksesta tai huoneistosta on säännöksissä edellytetyllä tavalla ollut vähintään puolet omana tai perheen vakituisena asuntona, luovutusvoitto on kokonaan verovapaa. (Verohallinon ohje dnro: A83/200/2015)