Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenemässä yhteen kuukauteen

By RoosLaw

Tiistaina 29.6.2021 annetun hallituksen esityksen mukaan maksuhäiriömerkintä voisi poistua kuukauden kuluessa siitä, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu pois. Laki on tarkoitus saattaa voimaan jo vuonna 2022. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa on ollut alunperin tarkoitus lyhentää vasta vuonna 2023, yhtä aikaa positiivisen luottotietorekisterin perustamisen kanssa. Positiivinen luottotietorekisteri olisi järjestelmä, johon kerättäisiin kaikki ihmisen ottamat lainat ja jota luotonantajat…

Työsuhdeautoina käytettäville sähkö- ja hybridiautoille uusi veroetu

By RoosLaw

Suomessa on yli 80 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 65 000 on ladattavia hybridejä ja 16 000 täyssähköautoja. Edellä mainituista määristä osa on tai on ollut uutena työsuhdeautoja.  Valtioneuvoston 13.8.2021 antaman budjettiesityksen mukaan vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa on tarkoitus alentaa 85 eurolla kuukaudessa. Uusi verovähennys tulee koskemaan autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km. Vastaava verotusarvosta…

Suomen Verohallinto ja Viron Vero- ja tullihallitus aloittavat reaaliaikaisen tietojenvaihdon

By RoosLaw

Verohallinnon 18.6.2021 julkaiseman uutisen mukaan Suomi ja Viro ovat toteuttaneet ensimmäisinä maailmassa reaaliaikaisen tietojenvaihdon kansallisten veroviranomaisten välillä. Verohallinnon mukaan reaaliaikainen tietojenvaihto helpottaa rajat ylittävien verorikkomusten tutkimista ja mahdollistaa yhä tehokkaamman yhteistyön. Tavoitteena on myös parantaa asiakaspalvelua, jolloin tulevaisuudessa Suomessa työskentelevän Viron kansalaisen ei tarvitsisi hakea Viron Vero- ja tullihallitukselta todistusta Virossa maksetuista palkoista Suomen Verohallintoa…

Vertaisvuokraaminen ja vakituisen asunnon myyntivoiton verotus

By RoosLaw

Tuloverolain 48 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona. Keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua hakenut verovelvollinen suunnitteli…

Yhteisöjen poikkeava veroilmoituksen jättöaika

By RoosLaw

Koronatilanteesta johtuen Verohallinto pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitus joulukuussa 2020 päättyneeltä tilikaudelta on annettava toukokuun 2021 loppuun mennessä. Veroilmoituksen jättöajan määräajan pidennys ei vaikuta yhteisöjen kiinteistöverotietojen korjaamisen määräpäivään. Lähde: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/75843/verohallinnon-paatos-veroilmoituksen-ja-kiinteistotietojen-ilmoituksen-antamisesta-annetun-paatoksen-muuttamisesta/

Verohallinto ottaa käyttöön tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksut

By RoosLaw

Verohallinto määrää myöhästymismaksun, mikäli tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksuja määrätään vuoden 2021 alusta alkaen, ensimmäisen kerran 9.2.2021. Myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta säädettyä viimeistä ilmoittamispäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka, kuitenkin enintään 135 euroa. Jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on kuitenkin edellä mainittu…