KKO 2019:76; ENNAKKOPÄÄTÖS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISSOPIMUKSEN PÄTEVYYDESTÄ

By RoosLaw

Korkein oikeus arvioi ennakkopäätöksessään 2019:76 työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä. Lähtökohtana on, että työsopimus voidaan päättää osapuolten välisellä sopimuksella, vaikka työsopimuslaissa ei ole tällaista sopimusta koskevia säännöksiä. Tapauksessa olosuhteet olivat kuitenkin sellaiset, ettei työntekijälle oltu varattu tosiasiallista mahdollisuutta arvioida ja harkita sopimusta. Päättämissopimus katsottiin oikeustoimilain nojalla pätemättömäksi ja työnantajan katsottiin päättäneen työsopimuksen ilman asianmukaista perustetta.

Konkurssilain 1.7.2019 voimaan tulevat muutokset nopeuttavat ja tehostavat konkurssimenettelyä

By RoosLaw

Konkurssilaki uudistuu 1.7.2019 lukien. Muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan menettelyä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan nopeuttaa menettelyä velallisen toiminnan selvittämisen kustannuksella. Velallisen velkaselvittely raukeavissa pesissä yksinkertaistuu niin, että pesäluetteloon riittää merkintä suurimmista saatavista ja arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Pesänhoitajalle asetetaan myös velvollisuus ottaa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen…

Työsopimuslaki muuttuu 1.7.2019

By RoosLaw

Työnantajan henkilöstömäärällä on uudistuksen myötä vaikutusta työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Irtisanomisperusteen olemassaolo määrittyy kokonaisharkinnalla, jossa otetaan jatkossa huomioon erityisenä seikkana työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Työntekijöiden lukumäärän merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa työntekijän moitittavalla menettelyllä tai hänen työntekoedellytyksissä tapahtuneilla muutoksilla on työnantajan pienen koon vuoksi suhteellisesti tuntuvampia vaikutuksia. Pienellä työnantajalla on usein heikommat mahdollisuudet kestää…

Osakeyhtiölakiin muutos 1.7.2019 lukien

By RoosLaw

Osakepääomavaatimus (2.500 euroa) poistuu eli rekisteröitävältä yhtiöltä ei vaadita lainkaan alkupääomaa. Valtaosassa EU-maita osakepääomavaatimus on jo aiemmin poistettu. 

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020 lukien

By RoosLaw

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteena on saattaa työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaa yritysmaailmassa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Laissa säädetään muun muassa uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajayritysten tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Päälinjojen osalta uudistuksessa…